Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي، گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
   ١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
١-٢ اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل ١٠% و حداكثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
   ٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است . مشروط به این که از ٥ درصد کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر بیشتر نشود
   ٢-٢ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است
   ٢-٣ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ٥% از کل دارایی های صندوق

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان